VÅLDTÄKT

Våldtäkt i lagens mening

Våldtäkt är när en person genomför ett samlag eller annan jämförbar sexuell handling med en person mot dennes vilja. Tidigare har våldtäkt i första hand definierats som ett kvinnofridsbrott där kvinnor tvingas till samlag med våld och hot. På senare år har definitionen av våldtäkt dock breddats. I dag kan givetvis även män och personer med annan könsidentitet betraktas som offer och såväl män, kvinnor och ickebinära kan vara gärningsmän. En våldtäkt omfattar idag även penetrering med föremål, att tvinga sig till oralsex eller att man tvingar någon att beröra könsorgan.

Den juridiska definitionen av våldtäkt finns i Brottsbalken 6 kap 1§:

“Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.”

Att genomföra ett samlag eller en jämförbar sexuell handling mot en person som är försatt i hjälplöst tillstånd räknas också som våldtäkt. Som hjälplöst tillstånd definieras exempelvis medvetslöshet, sömn, berusning eller drogpåverkan, sjukdom och psykisk störning.

Grov våldtäkt

Grov våldtäkt leder till fängelse i lägst fyra år och högst tio år. Hur bedömer man om en våldtäkt ska betraktas som grov? Flera aspekter ska beaktas: har våldet eller hotet varit särskilt allvarligt, har fler än en person förgripit sig eller deltagit i övergreppet på annat sätt eller har gärningsmannen visat särskild råhet i tillvägagångssättet.

Vanligt att man känner gärningsmannen

De flesta våldtäkter utförs av en närstående till offret, ofta en partner. Ungefär hälften av alla våldtäktsbrott utförs hemma hos antingen offret eller förövaren.

Det spelar ingen roll vem som tvingar sig till sex, det räknas som våldtäkt även om man är tillsammans med personen. Att bli våldtagen av en person som man är tillsammans med upplevs ofta som extra svårt och kan vara svårt att berätta om. Men alla har rätt att få stöd efter en våldtäkt. Det är aldrig den utsattes fel.

Att bli påhoppad och våldtagen av en okänd person utomhus, en så kallad överfallsvåldtäkt, är mer ovanligt, även om det är dessa fall som oftast blir mest uppmärksammade i media.

Det här händer när du anmäler en våldtäkt

När du har ringt polisen om övergreppet så kommer först en polispatrull som tar upp en anmälan. Därefter körs du till sjukhus, där du blir omhändertagen och spår säkras. Kvinnor och flickor som är över 13 år gamla tas om hand på en gynekologisk mottagning, män hamnar på akuten. Barn under 13 år tas om hand på akutmottagning eller hos barnkirurgen.

Vården undersöker dig och försöker finna spår i form av exempelvis sperma, hår, spår från kläder och hud. Provtagning för DNA-spår bör genomföras inom 72 timmar. Bevisen sparas i två år om du tvekar att anmäla våldtäkten men skulle ändra dig senare. Läkaren kan också ta bilder av eventuella skador. Alla prov som tas är frivilliga.

Du kommer även att återkallas till vården för nya undersökningar och erbjuds stöd. Stöd kan du även få från ett flertal andra håll. Polisen kan hjälpa dig med tips om olika stödorganisationer.

När du polisanmäler ett övergrepp så får du frågan om du vill ha ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är en advokat eller jurist som står vid din sida och ger dig stöd i rättsprocessen och i kontakter med polis och andra myndigheter. Salmi & Partners har stor erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde i fall som rör våldtäkt och sexuella övergrepp.

Straffsatser för våldtäkt

Våldtäkt räknas som ett av de allvarligaste sexualbrotten. En våldtäkt av normalgraden leder till fängelse i lägst två år och högst sex år. För grov våldtäkt är straffet lägst fyra år och högst tio år i fängelse.

Våldtäkt mot barn

Att ha samlag med ett barn under 15 år eller att handling som är jämförlig med samlag räknas som våldtäkt mot barn. Straffet för våldtäkt mot barn är lägst två år och högst sex års fängelse.

Våldtäkt är ett grovt brott oavsett offrets kön eller könsidentitet

Vårdpersonal som arbetar med våldtäktsoffer vittnar tyvärr om att det fortfarande är många män och transsexuella som undviker att anmäla våldtäkt då de oroar sig för att inte tas på allvar. Vi representerar dig oavsett din könsidentitet eller sexuella läggning och det är oviktigt om gärningsmannen är en man, en kvinna eller har annan könsidentitet.

Vi representerar dig och ger dig stöd under hela processen