Antalet fällande våldtäktsdomar ökar

Den nya samtyckeslagen infördes 2018 har haft en tydlig effekt. Enligt en rapport från BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så har antalet fällande våldtäktsdomar ökat med hela 75%.

Det ger tydliga signaler om att nya typer av övergrepp leder till både åtal och fällande domar. År 2017 så avkunnades 177 fällande domar. Två år senare - efter att den nya lagen trätt i kraft - avkunnades 333 fällande domar för våldtäkt.

Samtyckeslagen utgår från en princip som innebär att sex ska vara frivilligt. Om sex sker ofrivilligt så handlar det om en våldtäkt. Denna justering i lagen innebär att det är förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja till handlingen - eller som genom ett kroppsspråk visat sitt gillande och deltagande. Det innebär att en våldtäkt inte längre behöver ske genom hot eller våld.

De nya fällande domarna handlar ofta om mål där målsägaren - offret - agerat passivt på det övergrepp som skett. För en åklagare idag så krävs det inte längre att man bevisar att ett övergrepp skett med ett tydligt uppsåt, det räcker med att åklagaren i fråga kan leda i bevis att gärningen inte har skett med båda parters samtycke. Finns det skäl att misstänka att den ena parten varit medveten om den andre partens ointresse kring en sexuell handling - men ändå valt att fortsätta - så kan denne också dömas för en våldtäkt. Samtyckeslagen har därigenom gjort en stor skillnad.

Oaktsam våldtäkt - ett nytt brott i brottsbalken

I samband med att samtyckeslagen trädde i kraft så infördes även en annan lag in i brottsbalken. Detta i form av oaktsam våldtäkt. En oaktsam våldtäkt innebär - som ovan beskrivits - att en gärningsman har skäl att misstänka ett ointresse, men trots detta väljer att fortlöpa med handlingen.

I dessa fall finns en intressant detalj: där leder inte lika många mål till fällande domar. I ökningen av antalet fällande domar för våldtäkt fanns endast tolv fall av oaktsam våldtäkt. Frågan är varför? Den stora svårigheten är att det är svårt att applicera en oaktsam våldtäkt på ett rättssäkert sätt, enligt domstolarna. Istället för att fälla så väljer domstolen att fria - eller döma den tilltalade till uppsåtlig våldtäkt.

Det som krävs är prejudikat och vägledande avgöranden i högre instanser. Vad ska ses som frivillighet och ett uttryck för detta - och vad ska inte göra det? Det behöver klargöras tydligare.

Sexualbrott är svåra att utreda

Vid sexualbrott så står ord ofta mot ord. Det eventuella brottet sker ofta i slutna rum och utan vittnen. Det gör att sexualbrott är svåra att utreda och svåra att hitta bevis i. Stödbevisning - skador och läkarundersökningar - kan vara direkt avgörande för att utredningen ska fortlöpa och sedermera leda till en fällande dom i domstolen. Det ger ett stort behov av stöd genom processen.

För en målsägande så blir ett målsägandebiträde ofta avgörande i form av stöd och i form av juridisk expertis. Det är en förutsättning för att orka ta sig vidare genom en jobbig och krävande process. Även om samtyckeslagen möjliggjort fler fällande domar så handlar det fortfarande om komplexa ärenden som måste hanteras delikat.

Advokater som behärskar juridiken kring sexuella övergrepp
29 Jun 2020