Effekter av den nya samtyckeslagen

Den nya samtyckeslagen som trädde i kraft den 1:a Juli år 2018 har nu funnits i ca två år. Lagen i fråga innebär, förenklat, att sex ska vara frivilligt och om så inte är fallet så är det olagligt. Lagen innebar även att fler sexuella handlingar blev olagliga samt att straffen skärptes. Vilka effekter av den nya samtyckeslagen kan vi se idag?

Det har skett en markant ökning av antalet fällande domar sedan samtyckeslagen infördes. Enligt statistik från BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så har en ökning på närmare 75 % skett. Detta gällande våldtäkter. Samtidigt så har också anmälningarna ökat. Ser man till detta så har samtyckeslagen definitivt haft en positiv effekt. Många kvinnor upplever att den nya lagen hjälp till att lyfta bort skuldfrågan från ett offer. De kan luta sig mot lagen och med hjälp av den inse att den inträffade händelsen inte var deras fel.

Oaktsam våldtäkt - en ny brottsrubricering

En intressant detalj i den utredning BRÅ gjort tillsammans med åklagare handlar om fall som bedömdes som av den arten att de tidigare - innan samtyckeslagen - inte skulle lett till åtal. 76 fall plockades ut. Av dessa så ledde 26 till en fällande dom för våldtäkt, 12 ledde till en fällande dom gällande oaktsam våldtäkt medan 36 fall innebar en friande dom. Sett till detta kan man konstatera att det finns ett starkare, rättsligt skyddsnät för utsatta kvinnor. Lagen har täppt till de luckor som tidigare fanns.

Oaktsam våldtäkt är det begrepp som vållat störst problem för våra domstolar. En sådan kan definieras på ett sätt där en gärningsman varit grovt oaktsam i förhållande till att den andra personen inte medverkat frivilligt. Gärningsmannen ska ha varit medveten om att det funnits en risk i att den andre inte velat delta i den sexuella handlingen - men ändå valt att fullfölja. Det kan då handla om att offret varit kraftigt berusad och inte kunnat säga vare sig ja eller nej.

Samma hänsyn har också tagit om offret blivit paralyserad eller väldigt passiv (som en följd av exempelvis rädsla). Dessa scenarion täcks numera in och gärningsmannen kan dömas antingen för exempelvis oaktsam våldtäkt eller våldtäkt.

Det är ännu väldigt tidigt att säga hur stora effekter den nya samtyckeslagen haft. Den kommer att utvärderas i flera år framöver. Klart står att den hittills haft en effekt i att kvinnor - som i de flesta fall är offren - numera äger rätten till sin egen kropp och sexualitet på ett annat sätt än tidigare. Att Sverige har en lag som bygger på att all sexualitet ska vara frivillig är positivt och särskilt viktigt är att det budskapet når unga människor. Det är där förändringen sker på allvar.

Advokater som behärskar juridiken kring sexuella övergrepp
12 Oct 2020