Ökar sexualbrotten i Sverige?

Ökar sexualbrotten i Sverige? Alltsedan samtyckeslagen infördes i Sverige så har man sett en markant ökning av antalet fällande domar för sexualbrott. Den stora skillnaden ligger i att anmälningarna har ökat - vilket också lett till fler fällande domar.

En förklaring till varför exempelvis våldtäkter ökat i Sverige är att den nya lagstiftningen definierar ett sådant brott annorlunda mot hur det såg ut för några år sedan. Det som då - innan 2018 - räknades som ett sexuellt tvång eller ett sexuellt utnyttjande räknas idag, med den nya samtyckeslagen, som en våldtäkt. Det bör tas i beaktning gällande statistik.

Samlad statistik över sexualbrott i Sverige 2019

Hur ser det då ut rent statistiskt? BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - har sammanställt statistik över sexualbrott år 2019 och här följer några intressanta punkter från den rapporten:

  • År 2019 så anmäldes ungefär 23200 sexualbrott i Sverige. 8820 av dessa blev rubricerat som våldtäkt.

  • Nationella Trygghetsundersökningen - NTU - visar att 5.6% av Sveriges befolkning uppger att de år 2019 utsattes för ett sexualbrott. Översätts denna procentsats till befolkningsmängd så motsvarar det 452.000 personer. Dessa i åldern mellan 16-84 år.

  • En minskning har skett. Jämförs 2019 med 2018 så har en minskning av sexualbrott skett. Där var siffran uppe på 6%. Efter att, mellan år 2012-2017, synts en stadig ökning så har pendeln börjat svänga 2019. Förhoppningen är att år 2018 var en kulmen och att den nedåtgående trenden kan fortsätta.

  • 1 % av befolkningen - 82.000 personer - uppger att de utsattes för sexualbrott med tvång. Där ser det ungefär likadant ut som 2018 då motsvarande procent låg på 1.1%. Här kan tilläggas att just det brottet legat på en ganska stabil siffra sedan NTU började sina undersökningar 2016.

  • Av vår svenska befolkning var det, år 2019, 0.6% som utsattes för ett sexualbrott då de befann sig i en försvarslös position. Motsvarande siffra år 2017 var på 0.7%. Ser man utvecklingen över en längre tid så är det ungefär där som procentsatsen ligger. Det är en nästan jämn linje.

  • Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män. Sexualbrott bland män är mindre vanligt. 1.4 % av alla Sveriges män - mellan 16-84 år - uppgav 2019 att de utsatts för ett sexualbrott. Motsvarande siffra bland kvinnor ligger på 9.4 %. Där har en minskning - motsvarande siffra år 2018: 9.9% - skett och detta kan även ställas mot 2017 så 10.7% av alla Sveriges kvinnor uppgav att de utsatts för ett sexualbrott.

  • Skillnader i ålder syns också tydligt då det gäller sexualbrott i Sverige. Störst andel utsatta befinner sig i åldern mellan 20-24 år (19.2%) tätt följt av de som befinner sig i åldern mellan 16-19 år (16%) vilket också är den yngsta åldersgruppen. Minst drabbade är äldre personer - mellan 75-84 år - där andelen utsatta ligger på 0.2%.

Statistik säger väldigt mycket, men långt ifrån allt. Även om det syns en positiv trend gällande minskning från 2018 till 2019 så ska det också minnas att det trots detta fortfarande är många utsatta. 23.200 anmälningar under ett år är, trots allt, en hög siffra. Här krävs ett fortsatt hårt arbete i syfte att stävja denna brottslighet.

Medmänsklighet, trygghet, stöd & kompetens
25 Mar 2021