Preskriptionstid för våldtäkt – upp till tio år

Hur lång är preskriptionstiden på en våldtäkt?

Är det meningsfullt att anmäla en våldtäkt som skedde för sju år sedan?

Enkelt uttryckt kan man säga att det inte är för sent att anmäla en våldtäkt sju år efter att den inträffat. Detta beror på att straffet för våldtäkt kan variera mellan två och sex års fängelse. Dessa brott utreds och skyddas av rättsväsendet upp till tio år efter det att brottet begåtts. Men det förutsätter att åtal har hunnits väckas under denna tid. En kallelse till rätten måste ha skickats ut till den åtalade av åklagaren inom den tidsrymden.

Stark bevisning ett krav

För att åklagaren ska ha rätt att väcka åtal krävs det att åklagaren anser sig kunna styrka åtalet så att tingsrätten kan meddela en fällande dom. Har det gått lång tid sedan brottet begicks finns det en överhängande för att polisen inte kan gå vidare med förundersökningen. Även om en förundersökning inleds så medför den långa tid som förflutit risk för att det är svårt att få fram tillräckligt stark bevisning för att ett åtal ska kunna leda till fällande dom.

Åklagaren måste kunna bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att det är en viss person som har gjort sig skyldig till våldtäkt – i vilket det ligger att åklagaren har att styrka att gärningsmannen har haft uppsåt.

Viktigt att anmäla ändå

Även om det finns svårigheter ur bevishänseende att styrka en våldtäkt som skett för länge sedan förekommer det trots allt att gärningsmannen i slutändan döms för övergreppet. Som exempel kan nämnas den uppmärksammade domen mot den så kallade kulturprofilen som dömdes till två års fängelse för en sju år gammal våldtäkt.

Om risken skulle vara stor att en ”gammal” våldtäkt inte kommer att leda till någon juridisk påföljd så kan det ändå vara meningsfullt att göra en anmälan av andra skäl. Det kan vara ett sätt att skapa förståelse för vad du har varit med om. Dessutom bidrar en anmälan av en våldtäkt till statistiken. Detta ger en indikation till samhället om att det sker våldtäkter, att offren mår dåligt i åratal efteråt och att åtgärder måste vidtas. Statistiken blir av högre kvalitet med mindre mörkertal, vilket ger en bättre bild av verkligheten. 

Känsliga rättsfall kräver erfaren och kompetent juridisk hjälp
12 Oct 2021