Hjälplöst tillstånd | Straffansvar | Vanmakt

Begreppet ”hjälplöst tillstånd” är viktigt – och ofta omdebatterat – när det handlar om våldtäktsfall. Här tittar vi på begreppet med hjälp av ett typfall.

 

Typfallet vi tar upp handlar om en svagt begåvad kvinna som utnyttjas för sexuella ändamål. Hon förstår inte vad det innebär, även om hon är över 18 år och således myndig. Personen har inte förstånd att säga nej och utnyttjas ändå sexuellt av en fullt fungerande och normalbegåvad man. Är nu detta ett brott?

För att hitta svaret får man som vanligt börja leta i lagboken. I brottsbalken finns en bestämmelse som tar sikte på ansvar för utnyttjanden av personer som på grund av olika omständigheter befinner sig i ett så kallat ”hjälplöst tillstånd”.

"Hjälplöst tillstånd" ett centralt begrepp

I den aktuella paragrafen står det att en person ska dömas för våldtäkt om denne genomför ett samlag eller jämförlig sexuell handling genom att otillbörligt utnyttja en annan person som exempelvis är sjuk, skadad eller har någon form av psykisk störning och därmed är försatt i ett hjälplöst tillstånd.

Denna bestämmelse handlar om ansvar och bygger på intresset av att skydda personer som på grund av bland annat ovan nämnda omständigheter befinner sig i ett vanmäktigt tillstånd. De kan helt enkelt inte skydda sina kroppar och sin sexuella integritet. I dessa fall befrias inte gärningsmannen från ansvar även i fall där den utsatta personen gett sitt samtycke till den sexuella handlingen.

Hjälplöst tillstånd är alltså en förutsättning för straffansvar. Typiskt för detta tillstånd är att offret saknar förmåga att värja sig eller inte har förmåga att kontrollera sitt handlade. Detta handlar inte bara om fall där offret är fysiskt hindrat att värka sig, utan även om situationer där offret på grund av situationen upplever det omöjligt att försvara sig rent psykiskt.

Ogillat åtal

I ett för dessa frågor relevant rättsfall beslutade hovrätten att ogilla ett åtal för våldtäkt på en utvecklingsstörd kvinna då hon inte ansågs vara i ett hjälplöst tillstånd. Rätten menade att hon inte att hennes störning gjorde att hon permanent kunde anses vara i ett hjälplöst tillstånd. Inte heller visade utredningen att hon befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd vid det aktuella tillfället.

För straffansvar måste dessutom gärningsmannen ha utnyttjat det hjälplösa tillståndet på ett otillbörligt sätt. Detta innebär att straffansvar endast kan inträda när de sexuella handlingarna har varit ett angrepp på den andra personens sexuella integritet. Det är alltså inte säkert att mannen i exemplet ovan skulle dömas för våldtäkt eller sexuellt utnyttjande. För att bedöma om utnyttjandet av ett hjälplöst tillstånd har varit otillbörligt måste man bedöma varje enskilt fall separat.

Kompetent juridisk hjälp från erfarna advokater
23 Aug 2018