#metoo | Satsningar i vårbudgeten

Vi återkommer till hashtaggen metoo och dess återverkningar på samhället. Här berättar vi om några punkter ur 2018 års vårbudget som rör våldtäkter och annat som rör #metoo.

Här är de satsningar i regeringens vårbudget som rör dessa frågor:

1) Sexualundervisning i skolan. 50 miljoner kronor går dels till att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen, och dels till att förbättra skolornas arbete mot kränkande behandling. Kompetensutveckling bland skolans personal är vägen att nå detta. Detta på grund av att många berättelser som har kommit fram under #metoo har handlat om övergrepp i skolan.

2) Våldsförebyggande. Regeringen vill även öka anslaget till socialtjänstens våldsförebyggande insatser med 25 miljoner kronor. Dessa pengar ska i första hand gå till utbildning som ska öka kunskap och beredskap kring mäns våld mot kvinnor.

3) Samtyckeslagen. Den nya lagen Samtyckeslagen har blivit mycket uppmärksammad i samband med #metoo. Brottsoffermyndigheten har fått 10 nya miljoner för att förbättra sina informations- och utbildningsinsatser.

4) Polismyndigheten förstärks i vårbudgeten med sammanlagt 200 miljoner. I denna pott ingår att förbättra kunskaperna inom polisen när det handlar om våldtäkt och andra sexualbrott.

5) Sexuella trakasserier i arbetslivet. #metoo ledde i Sverige till hela 65 upprop inom olika branscher och yrken. Anslaget till Arbetsmiljöverket ökas därmed med 25 miljoner kronor. Av dessa ska 10 miljoner gå till att öka kunskaperna om sexuella trakasserier i arbetslivet och att stärka myndighetens förebyggande arbete. 15 miljoner är avsedda att stärka verksamheten hos de regionala skyddsombuden.

6) Kvinnojourer får utökat stöd. Under 2018 ökas stödet till kvinno- och tjejjourer med 50 miljoner kronor. Genom detta vill regeringen förbättra bland annat rådgivning och stöd genom samtal. Dessutom ska personalen få utökade möjligheter att hjälpa utsatta kvinnor i kontakt med myndigheter. Här ingår även insatser som ska förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor.

7) Youmo.se är en digital plattform som arbetar med information på flera olika språk om sexuella frågor. Sajten är avsedd främst för nyanlända ungdomar från andra länder. Denna sajt för 5 miljoner extra i vårbudgeten för att förbättra sitt arbete.

Källa: elle.se 

Kompetenta advokater med stor rättslig erfarenhet
12 Aug 2018