Våldtäkt | Hjälplöst tillstånd | Psykisk störning

Här går vi igenom begreppet ”hjälplöst tillstånd” i våldtäktsfall. Hur resonerar lagen om en svagbegåvad kvinna våldtas av en normalbegåvad man.

 

I brottsbalken kapitel ett finns en bestämmelse som handlar om ansvar för personer som utnyttjar offer som av någon omständighet befinner sig i ett så kallat ”hjälplöst tillstånd”.

Sjukdom ett exempel på psykisk sjukdom

I paragrafen framgår att en person ska dömas för våldtäkt om personen genomför ett samlag eller en annan jämförbar sexuell handling genom att utnyttja en person som vid tillfället befinner sig i ett sådant hjälplöst tillstånd. Några tillstånd som räknas in i den kategorin är sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning.

Denna ansvarsbestämmelse har ett speciellt syfte: att skydda personer som grund av särskilda omständigheter befinner sig i ett vanmäktigt tillstånd. Denna vanmakt ska då gjort att offret inte kunnat värna om sin sexuella integritet och kunnat säga nej eller stoppa det sexuella övergreppet på något annat sätt. Att den utsatta personen har visat samtycke till den sexuella handlingen befriar inte gärningspersonen från ansvar i denna typ av fall.

Kan inte kontrollera sitt handlande

För att det ska finnas ett straffansvar ska offret ha befunnit sig i hjälplöst tillstånd. Typiskt för detta är att offret inte kan värja sig eller inte har förmågan att kontrollera sitt handlande. Det handlar då inte bara om lägen där offret inte klarar att värja sig rent fysiskt, utan kan även inbegripa situationer där offret upplever det som omöjligt att stoppa övergreppet av rent fysiska anledningar.

I exemplet som vi nämner ovan, där det handlar om en ”svagbegåvad” kvinna, finns det tidigare rättsfall som är liknande. I ett rättsfall som avgjordes i mitten på 00-talet ogillade hovrätten ett åtal för våldtäkt på en utvecklingsstörd kvinna. Hon ansågs inte vara i ett hjälplöst tillstånd. Rätten hävdade att kvinnan inte kunde anses vara i ett permanent hjälplöst tillstånd på grund av sin utvecklingsstörning. Inte heller vid tillfället då samlaget genomfördes ansågs hon inte ha varit hjälplös.

Måste visas att tillståndet har utnyttjats

För att det ska utdömas straffansvar så måste det även visas att gärningsmannen har utnyttjat det hjälplösa tillståndet på ett otillbörligt sätt. Det krävs då att den sexuella handlingen är ett angrepp på offrets sexuella integritet. För att avgöra detta krävs en bedömning från fall till fall. En psykisk störning kan alltså räknas som ett hjälplöst tillstånd, men inte i alla olika situationer.

Medmänsklighet, trygghet, stöd och kompetens
7 Mar 2018