Våldtäkt | Statistik

Här finns senaste statistiken gällande våldtäkter och andra sexualbrott. Siffrorna kommer från Brottsförebyggande Rådet (Brå).

Så vanligt är det med våldtäkt och andra sexualbrott

Uppmärksamheten kring våldtäkt och andra typer av sexuella övergrepp har varit intensiv sedan Harvey Weinstein-skandalen och #metoo-kampanjen exploderade under hösten 2017.

Men hur vanliga är den här typen av brott egentligen i Sverige? Här går vi igenom den senaste statistiken från Brottsförebyggande Rådet (Brå):

Över 20 000 sexualbrott anmäldes 2016

Den senaste statistiken som Brå har publicerat är från 2016. Under hela året anmäldes 20 300 sexualbrott. Av dessa rubricerade 6 720 som våldtäkt. Nationella trygghetsundersökningen, som genomförs i enkätform, visade att 2,4 procent av befolkningen utsattes för någon typ av sexualbrott under året. Detta är en ökning jämfört med 2015, då 1,7 procent sade sig ha utsatts för sexualbrott. Under åren fram till 2012 låg siffran stabilt kring runt en procent utsatta, därefter har siffrorna pekat uppåt.

Enligt trygghetsundersökningen så uppskattades antalet sexualbrottshändelser under 2016 till 654 000, vilket är den högsta siffran sedan undersökningen startades. Dessa siffror har dock varierat mycket över tid, vilket gör att Brå anser att man bör tolka ökningen med försiktighet och inte dra några förhastade slutsatser.

Vanligt att drabbas flera gånger

Upprepad utsatthet är relativt vanligt när det handlar om sexualbrott. Så många som över fyra av tio uppgav att de utsattes för mellan två och nio händelser under det undersökta året. Ungefär en tiondel utsattes ännu fler gånger (tio eller fler). Drygt hälften av de utsatta drabbades av sexualbrott mer än en gång.

29 procent av de sexualbrott som ska ha begåtts enligt Nationella trygghetsundersökningen var av så allvarlig art att de kan räknas in i de svåraste kategorierna, våldtäkt eller sexuellt tvång. Det är samma procentuella nivå som året innan.

Varierande grad av allvar

Sexualbrott innefattar en mängd olika brott av varierande allvarlighetsgrad. Mindre allvarliga händelser, som att exempelvis blotta sig, samsas under definitionen med riktigt allvarliga brott som exempelvis grov våldtäkt. Hur vanliga olika brottsplatser är och vilken relation man har till gärningsmannen skiljer sig med stor sannolikhet åt när det handlar om olika typer av brott.

Dessutom räknar experterna med att det finns stora mörkertal i statistiken. Dessa brott är av väldigt känslig art, och därför så är det troligen många brott som inte anmäls eller ens rapporteras i den årliga enkätundersökningen.

Fler kvinnor än män utsatta

All statistik och alla undersökningar visar tydligt att betydligt fler kvinnor än män utsätts för olika typer av sexualbrott. Under 2016 uppgav 4,1 procent av kvinnorna att de utsatts. Motsvarande siffra för män var avsevärt lägre, 0,6 procent. Kvinnornas utsatthet har över tid legat på en ganska stabil nivå för att öka från 2015. Samma tendens kan noteras även när det handlar om sexualbrottutsatta män.

Information om våldtäkt och andra sexualbrott från erfarna advokater
24 Nov 2017