Våldtäkt | Vad krävs det för bevis | Beviskrav | Ord mot ord

Här går vi igenom bevisvärdering när det handlar om våldtäkt, något som av flera anledningar ofta är svårt.

Så här står det i lagen om våldtäkt (kapitel 6, paragraf 1 i brottsbalken):

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.”

Hårda krav på bevisning för att någon ska dömas för våldtäkt

För att en person ska kunna dömas för våldtäkt ställs vissa krav. Först måste de så kallade rekvisiten vara uppfyllda. Det betyder att brottsförutsättningarna i bestämmelsen ovan ska vara uppfyllda. Dessutom måste det vara ställt utom rimligt tvivel att en sådan gärning har begåtts.

Det finns flera handlingar som kan betecknas som våld i en situation som denna. Att tränga undan offret är ett, hålla fast eller att slå offret är två andra typexempel enligt bestämmelsen. Även att lägga sig ovanpå en person och hindra denne att slita sig loss med hjälp av kroppstyngden räknas som våld. Att sära på offrets ben räknas också som våld, men även lindrigare varianter som att slita i kläderna, knuffa eller hålla fast en person. Att stoppa en rörelse som är pågående räknas också som våld i många fall.

Våld eller hot om våld

Våldet, eller hotet om våld, ska även vara ett viktigt skäl till varför offret ska utföra eller tvingas genomlida handlingen. Påverkan ska ha varit så stark att gärningsmannen ska ha genomfört våldtäkten eller övergreppet med våld och hot som påtryckningsmedel.

Mål som gäller våldtäkt är ofta svåra ur bevissynpunkt. Det beror ofta på att ord står mot ord. Särskilt svårt är det i fall som anmäls efter lång tid. I fall där teknisk bevisning för en våldtäkt eller ett annat sexuellt övergrepp inte kunnat säkras blir bevisningen mycket svår. Det kan exempelvis handla om skador som har hunnit läka innan de har kunnat dokumenteras.

En trovärdig berättelse viktig bevisning

Även i de fall där en misstänkt gärningsman nekar till brott innebär det inte att utgången är given, bevisbördan går att uppfylla ändå. En trovärdig berättelse från målsäganden, alltså offret, kan i kombination med andra faktorer som kommer fram i det aktuella målet, räcka för att det ska bli en fällande dom.

Hur bedömer man målsägandes utsaga ur bevissynpunkt? Innehållet i berättelsen som sådan spelar stor roll. Faktorer som spelar roll är om berättelsen är klar, lång, logisk, rik på detaljer och levande. Dessutom är det viktigt att den är påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter. Den bör också sakna felaktigheter, motsägelser, överdrifter, saker som är svåra att förklara, osammanhängande eller tveksamma i viktiga delar.

Vittnesmål från bekanta kan spela stor roll

Även vittnesmål från vänner och bekanta kan ha stor betydelse för bevisvärdet. Har du berättat något för en närstående, vän eller kollega så kan det påverka. Ett dokumenterat förändrat beteende från offret efter händelsen kan också ha stor betydelse. Sparade sms och mejl som kan visa på att målsägandens version stämmer kan också vara betydelsefulla för bevisningen.

Att personen som begått det påstådda brottet är gift med, pojkvän med eller på något annat sätt nära knuten till offret ska inte heller spela någon roll. Man har självklart rätt att säga nej till sexuella relationer även om man är i någon form av relation med förövaren.

Medmänsklighet, trygghet, stöd och kompetens
16 Jan 2018